Home neem contact op
 
 • Statuten

  Direct naar Huishoudelijk Reglement

   

  Statuten

  Heden, de veertiende januari negentienhonderd zeven en negentig, verscheen voor mij, Mr. Peter Kroesen, notaris ter standplaats Vlaardingen:
  Mevrouw Tjalda Daanje, huisvrouw, wonende Lisztplein 164, 3122 LK Schiedam, geboren te Leiden op vijf september negentienhonderd vijf en zestig, ongehuwd, (paspoort nummer 061695C), ten deze handelend als bestuurslid van de vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid, genaamd HINT Zuid-Holland, gevestigd te Leiden.
  De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat op vier april negentienhonderd zes en negentig door de leden van deze vereniging is besloten om de statuten van deze vereniging in een notariële akte te formaliseren teneinde deze vereniging volledige rechtsbevoegdheid te laten verkrijgen tot het effectueren van welk besluit zij werd gemachtigd. Ter uitvoering van dit besluit verklaarde de comparante, dat deze statuten luiden als volgt.
  Naam
  Artikel 1
  1. De vereniging draagt de naam HINT Zuid-Holland, vereniging voor belangenbehartiging van hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling. De verkorte naam van de vereniging luidt: HINT Zuid-Holland.
  Zetel
  Artikel 2
  1. De vereniging heeft haar zetel te Leiden.
  Doel
  Artikel 3
  1. De vereniging heeft ten doel de belangenbehartiging in onderwijs en ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en van hun verzorgers, alsmede alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a Het actief benaderen van en het onderhouden van contacten met instellingen die zich direct of indirect bezig houden met onderwijs en ontwikkeling van kinderen.
  b Het verstrekken van informatie.
  c Het organiseren van activiteiten voor hoogbegaafde kinderen en hun verzorgers.
  Leden
  Artikel 4
  1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen.
  2. Het bestuur van de vereniging (hierna te noemen “het bestuur”) houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Gegevens uit dit register zullen op generlei wijze ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden.
  Begunstigers
  Artikel 5
  1. Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de vereniging door middel van een donatie dan wel anderszins materieel te steunen.
  2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
  Toelating
  Artikel 6
  1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en begunstigers. De wijze van toelating wordt nader in het huishoudelijke reglement (hierna te noemen “HHR”) geregeld.
  2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen “ALV”) alsnog tot toelating besluiten.
  Einde van het lidmaatschap
  Artikel 7
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a Door het overlijden van het lid
  b Door opzegging door het lid bij het bestuur
  c Door opzegging namens de vereniging
  d Door ontzetting als bepaald in artikel 10 lid 3
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer
  a Een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
  b Redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Bij opzegging namens de vereniging wordt het betrokken lid in kennis gesteld van de redenen van opzegging.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd:
  Indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  a Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing
  b Binnen één maand nadat een besluit tot fusie of tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm aan het lid is meegedeeld.
  6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren wordt het lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene staat binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereningsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het lopende jaar voor het geheel verschuldigd.
  Rechten begunstigers
  Artikel 8
  1. Naast de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij, volgens de hieromtrent in het HHR vastgestelde regels, het recht om
  a De door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen
  b Het jaarverslag te ontvangen
  Contributie, entreegeld, donatie, overige verplichtingen
  Artikel 9
  1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de ALV wordt vastgesteld. De ALV kan bepalen dat leden verplicht zijn tot het betalen van een entreegeld waarvan de hoogte door de ALV wordt vastgesteld. De vaststelling van de hoogte van de minimale donatie voor begunstigers geschiedt eveneens door de ALV, tenzij de ALV deze bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het bestuur.
  2. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van leden in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie te verlenen.
  3. De leden zijn verplicht zicht te houden aan het bepaalde bij of krachtens de statuten en reglementen van de vereniging alsmede aan de besluiten van de organen van de vereniging.
  Maatregelen tegen leden
  Artikel 10
  1 Het bestuur is bevoegd om tegenover de leden de volgende maatregelen te nemen
  a Uitsluiting van het deelnemen aan activiteiten
  b Schorsing
  c Opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7
  d Ontzetting uit het lidmaatschap
  2 Gedurende de periode dat een lid is geschorst heeft hij geen toegang tot de ALV en heeft hij geen stemrecht. Daarnaast kunnen gedurende deze periode door het bestuur aan het lid ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
  3 Ontzetting kan slechts geschieden indien een lid in ernstige mate in strijd met het bepaalde bij of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging en / of de besluiten van haar organen handelt, de doelstelling van de vereniging feitelijk niet langer onderschrijft dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b Nadat het bestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 3 tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid onverwijld door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  c De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de ALV die in haar eerstvolgende vergadering beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot bedoelde ALV en bevoegd is aldaar het woord te voeren ter zake van zijn schorsing
  Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
  Artikel 11
  1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde namens de vereniging of door de begunstiger door schriftelijke opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de donatie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
  2. Beëindiging van de rechten en verplichtingen van een begunstiger namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Bestuur
  Artikel 12
  1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
  2. De ALV bepaalt het aantal bestuursleden.
  3. Indien het aantal leden beneden het in lid 1 genoemde aantal is gedaald blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat het bestuur gehouden is er voor te zorgen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.
  4. De bestuursleden worden benoemd door de ALV. Het bestuur wijst in onderling overleg uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
  5. Elk bestuurslid mag slechts één bestuursfunctie vervullen.
  Bestuurstaak
  Artikel 13
  1. Behoudens de beperkingen volgens het bepaalde bij of krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
  Schorsing en ontslag bestuurslid, periodiek bestuurslidmaatschap, einde bestuurslidmaatschap
  Artikel 14
  1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden geschorst of ontslagen. Gedurende de periode dat een bestuurslid is geschorst heeft hij geen toegang tot de bestuursvergadering en heeft hij geen stemrecht bij het nemen van bestuursbesluiten. Daarnaast zijn het geschorste bestuurslid gedurende deze periode ook de overige aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten ontzegd, tenzij de ALV anders bepaalt. Bovendien is het in artikel 10 leden 2 en 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing op het geschorste bestuurslid. Een schorsing van een bestuurslid welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
  2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een bestuurslid zich maximaal twee maal herkiesbaar mag stellen, tenzij hij zich met uitdrukkelijke toestemming van de ALV nogmaals herkiesbaar mag stellen.
  3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  Door schriftelijke opzegging van het bestuurslidmaatschap door het bestuurslid
  Bestuursvergadering
  Artikel 15
  1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer dit door de voorzitter of twee andere bestuursleden wordt verlangd. In principe zijn de bestuursvergaderingen openbaar, behalve wanneer over personen gesproken wordt. In dat geval kan het bestuur besluiten de bestuursvergadering als besloten te verklaren.
  2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
  3. Alle bestuursleden, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen zoals bedoelt in artikel 22 lid 1.
  4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid dit anders wenst.
  5. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend, tenzij onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist. Alsdan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één der aanwezige stemgerechtigde bestuursleden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Wanneer bij een even aantal bestuursleden de stemmen staken, heeft de voorzitter een beslissende stem. Valt zelfs dan geen besluit, dan zal het bestuur het betreffende agendapunt voorleggen aan de ALV.
  6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt welke nadien door het bestuur worden vastgesteld.
  Vertegenwoordigers vereniging
  Artikel 16
  1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van wie tenminste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester is.
  2. Het bestuur kan zich door één of meer gevolmachtigden doen vertegenwoordigen binnen in de volmacht nauwkeurig te omschrijven grenzen. Het nemen van een besluit tot het verlenen van een dergelijke volmacht alsmede de vaststelling van de grenzen daarvan dient te geschieden in een bestuursvergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn.
  3. Het bestuur is slechts met voorafgaande toestemming van de ALV bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk (mede)schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het ontbreken van genoemde toestemming kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  4. Personen aan wie vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de in lid 3 genoemde rechtshandelingen is besloten. Overtreding van deze bepaling kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.
  Jaarverslag, rekening en verantwoording
  Artikel 17
  1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.
  2. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
  a Contributie, entreegelden en donaties
  b Subsidies
  c Overige baten
  3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
  4. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV, hierna te noemen “jaarvergadering”, gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag over de gang van zaken binnen de vereniging uitbrengt en, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met toelichting daarop, rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde bestuur. Tevens legt het bestuur in de jaarvergadering een begroting voor het lopende verenigingsjaar aan de ALV voor.
  5. De ALV benoemt tijdens de jaarvergadering uit de leden een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar en brengt tijdens de volgende jaarvergadering aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.
  6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  7. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
  8. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording van het bestuur strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de genoemde jaarstukken blijken.
  9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 tien jaar te bewaren.
  Algemene ledenvergadering
  Artikel 18
  1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe dit niet door de wet of het bepaalde bij of krachtens deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. De agenda van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 lid 4 omvat tenminste de volgende punten:
  a Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
  b Het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur genoemd in artikel 17 lid 4, alsmede de goedkeuring ervan
  c Verslag van de tijdens de vorige jaarvergadering benoemde kascommissie
  d Goedkeuring van het verslag van de kascommissie
  e Décharge van de kascommissie
  f Décharge van het zittende bestuur
  g Voorstellen van de kandidaat-bestuursleden die zijn aangekondigd bij de bijeenroeping van de jaarvergadering
  h Verkiezing en benoeming van de leden van het nieuwe bestuur
  i Begroting en beleid
  j Vaststellen van de hoogte van contributies, entreegelden en minimum donaties
  k Benoeming van de in artikel 17 lid 5 genoemde kascommissie voor het lopende verenigingsjaar
  l Voorziening in eventuele overige vacatures
  Bijeenroeping ALV
  Artikel 19
  1. Een ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor bijeenroeping bedraagt tenminste veertien dagen.
  2. Bij de bijeenroeping wordt de te behandelen onderwerpen vermeld.
  3. Een andere ALV dan de jaarvergadering, hierna te noemen “Buitengewone ALV”, wordt gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk oordeelt, onverminderd het bepaalde in lid 4.
  4. Het bestuur is verplicht om op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als gerechtigd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen een Buitengewone ALV bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door bijeenroeping overeenkomstig het bepaalde in leden 1 en 2 of bij advertentie in een in Zuid-Holland veel gelezen dagblad of in een landelijk dagblad, onder vermelding van de redenen van bijeenroeping. De verzoekers kunnen alsdan andere leden dan bestuursleden belasten met het opstellen van de agenda en met de leiding van de vergadering en het maken van de notulen.
  Toegang en stemrecht ALV
  Artikel 20
  1. Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst (bestuurs)lid toegang heeft tot de vergadering waarin een besluit betreffende zijn schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren ter zake van zijn schorsing.
  2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de ALV
  3. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem
  4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem laten uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat de volmacht aan de leiding van de ALV dient af te geven. Een stemgerechtigd lid kan echter in totaal niet meer dan drie stemmen uitbrengen.
  Voorzitterschap en notulen ALV
  Artikel 21
  1. Elke ALV wordt, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 19 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ALV daarin zelf.
  2. Van het verhandelde in elke ALV worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden, ondertekend door de voorzitter en de notulist, gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende ALV vastgesteld door de ALV.
  Besluitvorming ALV
  Artikel 22
  1. Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald worden alle besluiten van de ALV genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder gewone meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  2. Over iedere benoeming van een bestuurslid of lid van een commissie wordt afzonderlijk gestemd.
  3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één der aanwezige stemgerechtigde leden vóór de stemming om schriftelijke stemming verzoekt. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één der aanwezige stemgerechtigde leden hoofdelijke stemming verlangt.
  4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
  5. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand een gewone meerderheid, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogst aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om te bepalen wie de kandidaat is voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming(en) als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij de stemmingsprocedure zoals hiervoor beschreven in laatste instantie de stemmen, dan beslist het lot.
  6. Een ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één der aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  7. Indien in een ALV alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mist met gewone meerderheid genomen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen –dus ook een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, fusie of omzetting- ook al heeft geen bijeenroeping plaats gevonden of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent bijeenroepen en houden van een ALV of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
  Statutenwijziging
  Artikel 23
  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ALV, welke is bijeengeroepen conform het gestelde in artikel 19 met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld.
  2. Zij die een bijeenroeping tot de ALV zoals bedoeld in lid 1 hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de bijeenroeping een afschrift meezenden van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen. Tevens moet tenminste veertien dagen voor de ALV een exemplaar van genoemd afschrift op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging zoals bedoeld in lid 1 behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ALV waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede ALV bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige ALV aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging als bedoeld in lid 1 treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  5. Iedere wijziging van deze statuten wordt gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op een andere wijze schriftelijk aan de leden bekend gemaakt onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de gewijzigde of nieuwe bepalingen.
  Ontbinding
  Artikel 24
  1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde in artikel 23 is in dit verband van overeenkomstige toepassing.
  2. Tenzij de ALV anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter door de ALV ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
  4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waarin de vereniging is ingeschreven. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan nadat de ALV heeft besloten tot ontbinding moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
  Fusie, omzetting
  Artikel 25
  1. Een besluit tot fusie van de vereniging met één of meer andere rechtspersonen, als bedoeld in artikel 310 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt genomen door de ALV na een daartoe gedaan voorstel van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 312 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in artikel 23 is in dit verband van overeenkomstige toepassing.
  2. Een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt genomen door de ALV. Het bepaalde in artikel 23 is in dit verband van overeenkomstige toepassing.
  Huishoudelijk reglement
  Artikel 26
  1. De ALV kan een HHR vaststellen.
  2. Het bepaalde bij of krachtens het HHR mag niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens deze statuten.
  3. Het bepaalde in artikel 23 is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van het HHR.
  De comparante is mij, notaris, bekend.
  WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Vlaardingen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
  Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend door de comparante en mij, notaris.
  (Getekend): T. Daanje: P. Kroesen.
  Huishoudelijk reglement
  Leden
  Artikel 1 (Artikel 4 statuten)
  1. Indien meer dan een persoon verzorger is van hetzelfde kind of dezelfde kinderen, is slechts een van deze de jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Maximaal een verzorger per kind of de kinderen heeft, buiten de overige rechten om, zoals vermeld in statuten en het huishoudelijk reglement, stemrecht. Maximaal een vertegenwoordiger per instelling heeft, buiten de overige rechten om, zoals vermeld in statuten en het huishoudelijk reglement, stemrecht;
  2. Indien een van de ouders/verzorgers van een of meer hoogbegaafde kinderen, waarvoor een lidmaatschap van de vereniging is aangegaan, niet op hetzelfde adres als de kinderen woont, dan heeft hij/zij toch dezelfde rechten als het ingeschreven lid, alleen dienen zij voor de toezending van informatie, indien gewenst, aan dit afwijkende adres een vergoeding van 30 % van de jaarlijkse bijdrage van leden, (afgerond op hele guldens) te voldoen; Per lidmaatschap hebben maximaal twee personen gratis of met korting toegang bij activiteiten van de vereniging, tenzij anders vermeld
  Lidmaatschap en toelichting
  Artikel 2 (artikel 6 statuten)
  1 Het bestuur beslist binnen twee maanden over toelating van een lid;
  2 Een aangemeld lid kan niet worden toegelaten indien:
  a) het aanmeldingsformulier frauduleus is ingevuld;
  b) Indien het aangemelde lid de vereniging in het nabije verleden schade heeft berokkend:
  3. Indien het bestuur de aanmelding niet honoreert, krijgt de aanvrager uiterlijk twee maanden na de aanmelding hiervan schriftelijk bericht, voorzien van de redenen van de afwijzing en informatie over de wijze waarop hij/zij bij de volgende ledenvergadering in beroep kan gaan. Bij afwijzing van een lidmaatschap wordt de eventueel reeds betaalde jaarlijkse bijdrage binnen een maand na het bericht van afwijzing gerestitueerd.
  4. Een aangemeld lid zal na betaling van verschuldigde contributie een bewijs van inschrijving voor het lopende boekjaar, een huishoudelijk reglement en evt de statuten ontvangen:
  5. Het lidmaatschap is slechts gedurende het lopende boekjaar geldig. Na afloop van dat jaar zal, zodra de jaarlijkse bijdrage voor de vereniging ontvangen is, het lidmaatschapsbewijs voor het boekjaar verzonden worden
  6.
  Jaarlijkse bijdrage
  Artikel 3 ( Artikel 9 statuten)
  1. De minimum bijdrage wordt voor het komende boekjaar vastgesteld door de A.L.V. op voorstel van het bestuur;
  2. De jaarlijkse bijdrage dient door de leden en begunstigers binnen een maand na aanvang van het kalenderjaar te worden voldaan.
  3. Indien de jaarlijkse bijdrage niet binnen de door de vereniging gestelde tijd is voldaan, zal de verzending van de nieuwsbrief en overige informatie met onmiddellijke ingang worden gestaakt. De Penningmeester zal hierna nog een herinnering verzenden. Indien deze niet alsnog tot betaling leidt, zal het lid voor opzegging namens de vereniging worden voorgedragen aan het bestuur;
  4. Indien gewone leden van de vereniging verzorger zijn van dezelfde hoogbegaafde kinderen, is slechts een maal de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, met in achtneming van artikel 1 van dit reglement.
  Bestuur
  Artikel 4 (artikel 12 statuten)
  1. Kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door het bestuur die de kandidaten bij de oproep voor de jaarvergadering bekend maakt:
  2. Tot een half uur voor de aanvang van de jaarvergadering kunnen ( tegen -) kandidaten worden toegevoegd op schriftelijk verzoek van tenminste 15% van de leden;
  3. Bestuursleden mogen per acclamatie gekozen worden, tenzij een der leden schriftelijke stemming wenst;
  4. Bestuursleden worden gekozen conform artikel 22 statuten. Indien een tweede stemmingsronde noodzakelijk is, mogen na de pauze nieuwe kandidaten voorgedragen worden door de jaarvergadering;
  5. Indien een bestuur in zijn geheel aftreedt, is de ledenvergadering gerechtigd na een overlegpauze kandidaten voor te dragen voor een nieuw bestuur met een zittingsperiode van maximaal 6 maanden;
  6. Het bestuur dient voor 100% uit leden te bestaan;
  7. Het bestuur brengt in de jaarvergadering schriftelijk verslag uit conform artikel 17/4 van de statuten, waarbij gedocumenteerde besluiten aanwezig zijn;
  8. De goedkeuring door de jaarvergadering van het verslag, de balans en de staat van de baten en lasten strekt het bestuur tot volledig décharge;
  9. Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Noodzakelijk kosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden gerestitueerd.
  Bestuursfuncties
  Artikel 5 ( artikel 12 statuten )
  1. Penningmeester.
  a) De penningmeester stelt de begroting voor het boekjaar en een voorlopige begroting voor het volgend boekjaar op. Deze worden voorzien van een toelichting na goedkeuring door het bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de ledenvergadering
  b) In de periode tussen het einde van een boekjaar en de vaststelling door de ledenvergadering is de voorlopige begroting van dat jaar van kracht.
  2. Secretaris.
  De secretaris roept in opdracht van het bestuur de jaarvergadering en eventuele andere ledenvergaderingen tijdig bijeen, doch niet later dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering.
  Bestuursvergaderingen
  Artikel 6 ( Artikel 15 statuten )
  1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee van de bestuursleden dit nodig achten;
  2. Indien de voorzitter na schriftelijke kennisgeving van de wens tot een bestuursvergadering binnen 4 weken geen gevolg heeft gegeven, dan zijn de in lid 1 genoemde bestuursleden gerechtigd zelf tot het bijeenroepen van de vergadering over te gaan.
  Ledeninformatie
  Artikel 7
  1. Leden ontvangen minimaal 5 maal per jaar de nieuwsbrief van de vereniging, waarbij inbegrepen het jaarverslag;
  2. Begunstigers ontvangen uitsluitend het jaarverslag
  Ledenlijst en persoonsregistratie
  Artikel 8
  1. Leden van de vereniging ontvangen 1 keer per jaar een ledenlijst, waarin uitsluitend gegevens als lidnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en –indien van toepassing- roepnamen en geboortedata van de kinderen vermeld staan van de leden die niet uitdrukkelijk schriftelijk gemeld hebben tegen deze plaatsing bezwaar te hebben;
  2. Bij ontvangst van de nieuwe ledenlijst dient de vorige direct vernietigd te worden;
  3. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de in zijn bezit zijnde ledenlijst onmiddellijk te vernietigen
  4. De ledenlijst mag op geen enkele voorwaarde buiten de vereniging om gebruikt worden of aan derden ter inzage worden verstrekt;
  5. Andere gegevens mogen uitsluitend beschikbaar zijn voor bestuursleden, tijdens hun ambtstermijn;
  6. Alle gegevens die vermeld zijn in de ledenadministratie dienen uiterlijk twee jaren na beëindiging van een lidmaatschap uit de ledenadministratie verwijderd te worden
  Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement
  Artikel ( artikel 23 statuten )
  Wijzigingen van het huishoudelijk reglement geschieden door besluit van de A.L.V..


  Huishoudelijk regelement

  naar boven


 • © www.hintnoordzuidholland.nl          webbouw: Tom Geestman